Odměna advokáta

sjednána s klientem vždy individuálně

Úvodní konzultace

Úvodní konzultace je u nás vždy zdarma.

ZDARMA

Právní služby

Smluvní hodinová sazba domluvená s klientem.

Při sjednávání výše odměny se zohlední specifika daného případu, časová i odborná náročnost a v neposlední řadě finanční možnosti klienta.

 od 1.000  do 3.000,-Kč/hod

Konzultace může proběhnout telefonicky, emailem nebo osobně u mne v kanceláři.

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je s klientem domluvena vždy individuálně a v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Není-li s klientem sjednána smluvní odměna za právní služby, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem, tj. sazbou tzv. mimosmluvní odměny za úkon právní služby v závislosti na povaze právní věci a počtu úkonů, které advokát ve věci učinil. Dále advokátovi náleží úhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby - např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, náklady na pořízení znaleckých posudků a překladů.

Před převzetím právního zastoupení, vždy klienta informuji o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné na vyřízení věci vynaložit.


Napište si o právní konzultaci.

Pověření České advokátní komory k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti sporů mezi advokátem a spotřebitelem plynoucí ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.