Ochrana osobních údajů

Mgr. Alena Saydueva Knapová, advokátka, se sídlem Sukova 49/4, 602 00 Brno, ev. č. ČAK 18723, IČO: 06694161 (dále jako "advokátka") v souvislosti s poskytovanými právnimi službami zpracovává a úchovává osobní údaje klientů a zájemců o poskytnutí právních služeb (dále jako "klienti").

Advokátka tímto klientům poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále "nařízení"), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon").

Advokátka jakožto správce zpracovává osobní údaje klienta, který je subjektem údajů. Advokátka zpravidla zpracovává osobní údaje klientů napřímo získané od nich, z veřejných registrů a od třetích osob a to v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Advokátka zpracovává následující osobní údaje:

a) identifikační a kontaktní údaje klienta - jméno, příjmení, rodné číslo,

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu bydliště, adresu sídla, údaje

uvedené v obchodním rejstříku, číslo občanského průkazu, číslo účtu, email a telefonický kontakt,

b) veškeré údaje, které klient poskytl advokátce v souvislosti s poskytováním právních služeb nebo které se advokátka jinak v této souvislosti dozvěděla, zejména při zastupování soudním, exekučním či správním řízení;

c) údaje o poskytnutých službách klientovi, včetně záznamů z telefonické a emailové komunikace;

Advokátka osobní údaje klienta zpracovává z těchto důvodů:

a) zpracování osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi advokátem a klientem,

b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na advokátku vztahují (povinnosti vůči orgánům státní správy, povinnosti při výkonu advokacie vyplývající z právních a stavovských předpisů),

c) zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů advokáta.

Advokátka poskytuje získané osobní údaje klienta příjemcům a třetím stranám, zejména orgánům veřejné moci, fyzickým či právnickým osobám (zejm. osoby poskytující účetní služby, IT služby, webhosting).

Advokátka tímto klienta informuje, že je oprávněn požadovat od advokáta přístup k jeho osobním údajům, má právo žádat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování těchto údajů, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi advokátem a klientem, jakož i z právních a stavovských předpisů. Advokátka dále informuje, že klient je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje klienta budou uloženy po dobu trvání smluvního, případně mimosmluvního vztahu mezi advokátkou a klientem. Po ukončení poskytování právní služby jsou osobní údaje uchovávány po dobu pěti let ode dne, kdy advokátka ukončí poskytování právních služeb, neníli právními nebo stavovskými předpisy stanoveno jinak.