Odměna advokáta

vždy individuálně sjednaná

 

Každému klientovi nabízím úvodní konzultaci zdarma, která slouží k prvotnímu seznámení se s problémem klienta a vytvoření základního rámce právní pomoci. 

Konzultace může proběhnout telefonicky, emailem, přes skype nebo osobně u mne v kanceláři. Při sjednávání výše odměny se zohlední specifika daného případu, časová i odborná náročnost a v neposlední řadě finanční možnosti klienta.

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je s klientem domluvena vždy individuálně a v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Smluvní hodinová sazba je ve výši od 1.500,-Kč - 3.000,-Kč/hod. (pokud není s klientem sjednáno jinak).

Není-li s klientem sjednána smluvní odměna za právní služby, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem, tj. sazbou tzv. mimosmluvní odměny za úkon právní služby v závislosti na povaze právní věci a počtu úkonů, které advokát ve věci učinil. Dále advokátovi náleží úhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby - např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, náklady na pořízení znaleckých posudků a překladů.  

Před převzetím právního zastoupení, vždy klienta informuji o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné na vyřízení věci vynaložit.

Pověření České advokátní komory k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti sporů mezi advokátem a spotřebitelem plynoucí ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.